Algemene Voorwaarden van My Paperstation, gevestigd te Aalsmeer, Ophelialaan 71 (1431HB), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54435676.
Versie: 22-12-2-2019

1 TOEPASSING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die een wederpartij met My Paperstation sluit.

1.2 Een partij bij een rechtsbetrekking met My Paperstation zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als de "wederpartij".

1.3 My Paperstation heeft deze Algemene Voorwaarden bij het sluiten van haar eerste overeenkomst met de wederpartij ter hand gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn tevens beschikbaar via de website van My Paperstation, www.mypaperstation.nl en www.mypaperstationshop.nl. De wederpartij verklaart zich bekend met deze Algemene Voorwaarden, ook met betrekking tot later te sluiten transacties. Indien My Paperstation deze Algemene Voorwaarden in de toekomst zal wijzigen, zal zij de wederpartij een nieuw exemplaar van de Algemene Voorwaarden ter hand stellen en zal zij de gewijzigde Algemene Voorwaarden op haar website publiceren. Desgewenst kan de wederpartij My Paperstation verzoeken om een afschrift van de (eventueel ook: oude) Algemene Voorwaarden toe te zenden. My Paperstation zal binnen een redelijke termijn aan dit redelijke verzoek voldoen.

1.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk en geldig indien en voor zover deze afwijzingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden in een niet specifiek op de rechtsbetrekking toegesneden overeenkomst (zoals een algemene voorwaarde) is niet geldig.

1.5 Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, zijn deze slechts geldig voor zover geen strijdigheid bestaat met deze Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid of onduidelijkheid, gelden deze Algemene Voorwaarden.

1.6 Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, omvat dit mede communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.7 Indien en voor zover een bepaling of onderdeel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing is, niet rechtsgeldig is of op andere wijze niet kan worden ingeroepen, laat dit de toepassing en geldigheid van de overige bepalingen onverlet. My Paperstation en de wederpartij komen hierbij overeen dat de bepalingen die niet kunnen worden ingeroepen zullen worden vervangen door bepalingen die binnen wettelijke grenzen zijn toegestaan en tevens zo dicht mogelijk bij de strekking en betekenis van de oorspronkelijke bepalingen in de buurt komen.

2 OVEREENKOMSTEN
2.1 Overeenkomsten tussen My Paperstation en de wederpartij komen tot stand door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst, een telefonische opdracht van de wederpartij en/of door het aanvangen met uitvoeringshandelingen door My Paperstation, voor zover de wederpartij dusdanige uitlatingen heeft gedaan dat My Paperstation er gerechtvaardigd van uit mocht gaan dat een overeenkomst tot stand was gekomen of indien de wederpartij heeft nagelaten om uitlatingen te doen waardoor niet duidelijk is geworden dat geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.2 Aanvullingen of aanpassingen op deze Algemene Voorwaarden door de wederpartij worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door My Paperstation. Indien My Paperstation niet instemt met een aanvulling of aanpassing, zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort en ongewijzigd van kracht.

3 AANBIEDINGEN EN/OF OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden en andere indicaties zijn vrijblijvend, tenzij een indicatie een uitdrukkelijke en op de rechtsbetrekking met de wederpartij toegesneden termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2 De door My Paperstation gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en overige bijkomende kosten. Overige bijkomende kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. De (mogelijke) bijkomende kosten zullen zo veel mogelijk op de aanbieding worden vermeld.

3.3 Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Aan voornoemde kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij My Paperstation en de wederpartij in een specifiek geval uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.4 De in artikel 3.3 genoemde monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen blijven te allen tijde eigendom van My Paperstation, tenzij My Paperstation en haar wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voornoemde zaken dienen op eerste verzoek van My Paperstation te worden geretourneerd. De zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van My Paperstation niet (i) worden vermenigvuldigd; (ii) aan derden ter inzage worden gegeven; (iii) worden vervreemd; of (iv) op enigerlei andere wijze worden gereproduceerd of verspreid.

3.5 Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in bijvoorbeeld lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, is My Paperstation gerechtigd de verhogingen aan haar wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door My Paperstation en/of haar toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is My Paperstation gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan haar wederpartij in rekening te brengen.

3.6 My Paperstation betracht uiterste zorgvuldigheid in haar aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. Desondanks kan het zich voordoen dat een aanbieding, offerte of overeenkomst een druk- of typefout bevat. Voor zover de fout een kennelijke verschrijving betreft, kan de wederpartij My Paperstation niet aan deze fout houden, ook indien reeds een overeenkomst tot stand is gekomen. Voor zover de fout niet direct kenbaar is, heeft My Paperstation het recht om deze fout tot het moment van het sluiten van een overeenkomst te herstellen, niettegenstaande de situatie waarin zij de wederpartij reeds een aanbieding met een op de wederpartij toegesneden termijn heeft gedaan, in overeenstemming met artikel 3.1.My Paperstation zal de wederpartij op de hoogte stellen van de fout en een aangepaste aanbieding doen, dan wel de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden, voor zover de wederpartij de overeenkomst niet wenst voort te zetten na aanpassing van de kennelijke verschrijving.

4 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
4.1 Tenzij op voorhand schriftelijk anders overeengekomen of anders aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, kunnen door My Paperstation of door de wederpartij opgegeven termijnen waarbinnen de zaken zullen worden geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn. Indien My Paperstation haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient zij, nadat My Paperstation en de wederpartij het in artikel 5.4 bedoelde overleg hebben gevoerd, daarvoor door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.2 Bij levering in gedeelten wordt elke levering of elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan My Paperstation naar haar eigen inzicht per transactie worden gefactureerd.

4.3 Tenzij op voorhand schriftelijk anders overeengekomen, gaat het risico betreffende de zaken over op de wederpartij op het moment van levering. Als moment van levering wordt voor dit artikel 4.3het moment van aanbieding aan de wederpartij beschouwd.

4.4 Tenzij op voorhand schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt het transport (de verzending) van de zaken op een door My Paperstation te bepalen wijze. Onder het franco leveringsbedrag geschiedt het transport voor rekening en risico van de wederpartij. Boven het franco leveringsbedrag geschiedt het transport voor rekening en risico van My Paperstation. In beide gevallen is My Paperstation niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport.

4.5 Indien het niet mogelijk is of blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt My Paperstation zich het recht voor om de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan (bij zichzelf of bij een door haar aan te wijzen derde). My Paperstation stelt de wederpartij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij, voor zover geen sprake is van een fatale termijn, tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij My Paperstation in staat moet stellen de zaken te leveren, welke levering zal geschieden voor rekening van de wederpartij.

4.6 Indien de wederpartij ook na verloop van de in artikel 4.5 gestelde redelijke termijn in gebreke blijft, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag, in verzuim en heeft My Paperstation het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.7 Het in artikel 4.5 en 4.6 bepaalde bevrijdt de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder het voldoen van de verschuldigde prijs, alsmede de bijkomende kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, kosten voor transport, opslag en administratie aan de zijde van My Paperstation. Niettegenstaande het voorgaande kan My Paperstation, indien de omstandigheden daar naar haar eigen inzicht aanleiding toe geven, een allesomvattend voorstel tot schadevergoeding doen. De wederpartij zal het alsdan te bepalen redelijke bedrag ter voldoening van de schade en kosten moeten voldoen ter kwijting van zijn verplichtingen, zonder dat hij het recht zal hebben om enige zaak te ontvangen. Bij de bepaling van het schadebedrag zal het negatieve en het positieve contractsbelang van My Paperstation worden meegenomen.

4.8 In aanvulling op de hierna in artikel 8 opgenomen bepalingen met betrekking tot betaling, is My Paperstation bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij, naar eigen inzicht, vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens zij tot levering over zal gaan. Dit artikel 4.8 kan door My Paperstation eveneens worden ingeroepen indien My Paperstation en de wederpartij reeds eerder overeenkomsten hebben gesloten waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn.

5 VOORTGANG LEVERING
5.1 My Paperstation kan niet eerder gehouden worden om met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn gekomen en zij, in overeenstemming met artikel 8, de overeengekomen betaling(en) heeft ontvangen (voor zover van toepassing). Indien door deze bepaling vertraging in de levering ontstaat, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij. My Paperstation zal in een dergelijk geval de leveringsdatum naar evenredigheid bijstellen.

5.2 Indien de levering door een of meerdere oorzaken buiten de schuld van My Paperstation niet normaal, zonder onderbreking of zonder aanvullende kosten te maken kan geschieden, is My Paperstation gerechtigd de aanvullende kosten op de wederpartij te verhalen.

5.3 Alle onkosten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door My Paperstation worden gemaakt op verzoek van de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.4 Indien de levering door My Paperstation vertraging oploopt vanwege een oorzaak die voor haar risico dient te komen, zal My Paperstation de wederpartij hier binnen een redelijke termijn van op de hoogte stellen. Partijen komen hierbij overeen dat zij in redelijkheid een aangepaste leveringstermijn zullen bespreken. Voor zover My Paperstation en haar wederpartij hierbij geen overeenstemming bereiken, geldt het in artikel 4.1 bepaalde.

6 ONTVANGST, RECLAMATIES EN RETOUR
6.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief dan wel de pakbon en onmiddellijk ter kennis van My Paperstation te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij My Paperstation binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan My Paperstation.

6.2 Overige reclamaties dienen per aangetekend schrijven binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de zaken, of binnen 8 kalenderdagen nadat de wederpartij het gebrek in redelijkheid heeft kunnen ontdekken, aan My Paperstation te worden gemeld, onder vermelding van de reden.

6.3 Indien bovengemelde reclamaties niet binnen de daar bedoelde termijnen aan My Paperstation kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

6.4 De zaken worden in de bij My Paperstation voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake van bijvoorbeeld opgegeven maten, gewichten, aantallen of kleuren (van zaak of verpakking) gelden niet als tekortkoming aan de zijde van My Paperstation.

6.5 Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclamaties geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof of grondstoffen waaruit de zaak is vervaardigd.

6.6 Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, tot het moment dat de reclamatie formeel door My Paperstation is goedgekeurd.

6.7 My Paperstation dient in staat te worden gesteld een klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar een klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt dit slechts voor rekening en risico van My Paperstation indien zij daarmee vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

6.8 Een retourzending geschiedt in alle gevallen op een door My Paperstation te bepalen wijze. Bij een retourzending dient de zaak in de originele verpakking te worden teruggezonden. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Indien My Paperstation de reclamatie gegrond verklaart, zal zij de kosten voor retourzending dragen (met dien verstande dat de wederpartij de kosten voor de oorspronkelijke zending blijft dragen en dat deze kosten gelijk zijn: My Paperstation draagt in geval van terechte reclamatie maximaal de kosten van één transport).

6.9 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd zijn geraakt of zijn overgepakt, vervalt het recht op reclamatie.

6.10 In geval van terechte reclamaties zal My Paperstation de betalingen die door de wederpartij ter zake van de zaken en de kosten van retourzending reeds zijn voldaan, binnen een redelijke termijn restitueren, door terugstorting van enig bedrag op de bankrekening waarvan de betaling is gedaan. Voor vergoeding van de retourzending dient de wederpartij My Paperstation een factuur te sturen ter hoogte van de daadwerkelijke kosten van retourzending, tezamen met het bewijs van deze kosten. Eventuele schade zal worden afgewikkeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.

7 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
7.1 My Paperstation kwijt zich van haar taken zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van My Paperstation, dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.

7.2 Onverminderd het in dit artikel 7 bepaalde, is de aansprakelijkheid van My Paperstation - uit welke hoofde ook - beperkt tot maximaal éénmaal het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken dan wel de verrichte werkzaamheden op grond van de desbetreffende overeenkomst.

7.3 Onverminderd het in artikel 7.2 bepaalde, is My Paperstation nimmer gehouden tot het voldoen van een schadevergoeding. 

7.4 My Paperstation staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken. De feitelijke levensduur van de zaken kan evenwel niet worden gegarandeerd.

7.5 Voor zover zich bij of in de zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken aanwezig zijn die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht My Paperstation zich die zaken - volledig naar haar inzicht - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. De wederpartij dient My Paperstation zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te informeren over de fout, de onvolkomenheid of het gebrek.

7.6 De door My Paperstation geleverde zaken die door een fabrikant van een garantie voorzien zijn, zal deze garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden, mits toegestaan volgens de oorspronkelijke garantie van de fabrikant.

7.7 De wederpartij verliest diens rechten jegens My Paperstation, is aansprakelijk voor alle schade die mogelijk bij derden is ontstaan en vrijwaart My Paperstation tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

7.7.1 voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van My Paperstation strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij; of

7.7.2 voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers en wat dies meer zij die door of namens de wederpartij aan My Paperstation zijn verschaft en/of voorgeschreven.

7.8 In alle gevallen is de termijn waarbinnen My Paperstation tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden te rekenen vanaf de dag vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

8 FACTUUR EN BETALING
8.1 Tenzij op voorhand schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voorafgaand aan de verzending dan wel levering plaats te vinden, indien het de eerste keer betreft dat My Paperstation met de wederpartij een overeenkomst sluit, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De betaling dient overeenkomstig de betaalinstructies van My Paperstation plaats te vinden.

8.2 Indien My Paperstation reeds eerder overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing zijn, met de wederpartij heeft gesloten, dient betaling plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen nadat de factuur is verzonden, tenzij partijen op voorhand schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen. My Paperstation verstuurt haar facturen digitaal, via een e-mail met daarin de factuur als pdf bijlage, naar het e-mailadres opgegeven door de wederpartij. De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid van het e-mailadres en zal een eventuele wijziging doorgeven aan My Paperstation.

8.3 Indien een wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is My Paperstation bevoegd om, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de 31ste kalenderdag nadat de datum van de factuur tot en met de dag van algehele voldoening.

8.4 Indien een wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is My Paperstation bevoegd de nakoming van haar jegens deze wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van verzuim indien My Paperstation het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

8.5 Betalingen door de wederpartij strekken steeds ter afdoening van eerst alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.6 Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op My Paperstation heeft, dan wel voorzienbaar zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van zijn recht om deze vordering te verrekenen met de vordering van My Paperstation op hem. Dit afstand van recht op verrekening, geldt eveneens indien aan de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling is verleend en/of indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert.

8.7 Ter discretie van My Paperstation kan zij omstandigheden zoals genoemd in dit artikel 8, of in omstandigheden die daarmee overeenstemmen, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot (aanvullende) schadevergoeding.

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 My Paperstation behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde en te leveren zaken voor tot op het moment waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit hoofde van welke overeenkomst dan ook jegens My Paperstation heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van onder meer de prijs voor de zaken, vermeerderd met eventuele vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake van bijkomende kosten en, voor zover van toepassing, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

9.2 De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

9.3 Indien My Paperstation een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake van de zaken gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van My Paperstation om vergoeding van schade, gederfde winst en bijkomende kosten (waaronder ook rente) te vorderen. My Paperstation dan wel een door My Paperstation aangewezen derde komt het recht toe zich toegang te verschaffen tot de goederen teneinde deze desgewenst zelf terug te (doen) halen en de wederpartij verbindt zich zo nodig op eerste verzoek van of namens My Paperstation alle medewerking te verlenen om het terughalen van de zaken te faciliteren.

9.4 De wederpartij is verplicht My Paperstation zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk te informeren over de omstandigheid dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel 9 een eigendomsvoorbehoud rust.

10 BEZWAREN GELEVERDE GOEDEREN
10.1 Gelet op artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, stemt de wederpartij ermee in dat hij, tot op het tijdstip waarop hij volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens My Paperstation heeft voldaan, niet bevoegd is om geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of om hier een bezitloos pandrecht op te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen. Indien de wederpartij een van voornoemde handelingen zou verrichten, wordt dit aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan zijn zijde. My Paperstation kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, gederfde winst en bijkomende kosten (waaronder ook rente).

11 FAILLISSEMENT EN BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID
11.1 Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde wordt de overeenkomst tussen My Paperstation en de wederpartij ontbonden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, op het eerste moment waarop de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in een staat van (voorlopige) surseance van betaling verkeert, haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen van zijn vermogen verliest, tenzij de bewindvoerder of de curator de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

12 OVERMACHT
12.1 In het geval waarin nakoming van datgene waartoe My Paperstation krachtens de met wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet-toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van My Paperstation, en/of aan de zijde My Paperstation voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van My Paperstation, is My Paperstation gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens My Paperstation tot aan dat moment te voldoen.

12.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen; een en ander ongeacht of de niet-nakoming of de niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij My Paperstation, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

13 ONTBINDING, ANNULERING EN/OF OPZEGGING
13.1 Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten, doet de wederpartij af van zijn recht om de overeenkomst met My Paperstation te ontbinden of te vernietigen.

14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
14.1 De door My Paperstation geproduceerde en verkochte zaken, alsmede haar reclamatie- en promotie-uitingen en/of enige andere zaken (zoals modellen) kunnen zijn voorzien van merknamen en beeldmerken. De wederpartij dient zich ervan te verzekeren of dit het geval is.

14.2 Partijen komen overeen en stellen vast dat overtreding van de vigerende merkenwetgeving ten aanzien van door My Paperstation geleverde zaken, of enige andere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van My Paperstation, een ernstige tekortkoming aan de zijde van de wederpartij oplevert die het beëindigen van de handelsrelatie en het opzeggen dan wel ontbinden van nog niet afgeronde overeenkomsten rechtvaardigt, onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij om alle schade als gevolg van dit tekortschieten te vergoeden.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
15.1 Op de tussen My Paperstation en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien of geschillen die hier op enigerlei wijze (direct of indirect) verband mee houden, worden naar Nederlands recht beslecht.

15.2 In afwijking van het bepaalde artikel 15.1 zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land van bestemming van de zaken gunstiger is voor My Paperstation dan het Nederlands recht, door dat recht worden beheerst.

15.3 Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Amsterdam.

15.4 Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is My Paperstation gerechtigd te handelen conform het bepaalde in artikel 15.3 of, volledig naar haar discretie, een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land waar de wederpartij gevestigd is.

15.5 Het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (het Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

16 OVERIGE EN AFSLUITENDE BEPALINGEN
16.1 Naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen als "Algemene Voorwaarden 22-12-2019".

16.2 Eerdere of latere wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden werken niet door in de transactie waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.</P>

Algemene Voorwaarden van My Paperstation, gevestigd te Aalsmeer, Ophelialaan 71 (1431HB), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54435676.
Versie: 22-12-2-2019

1 TOEPASSING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die een wederpartij met My Paperstation sluit.

1.2 Een partij bij een rechtsbetrekking met My Paperstation zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als de "wederpartij".

1.3 My Paperstation heeft deze Algemene Voorwaarden bij het sluiten van haar eerste overeenkomst met de wederpartij ter hand gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn tevens beschikbaar via de website van MyPaperstation, www.mypaperstation.nl en www.mypaperstationshop.nl. De wederpartij verklaart zich bekend met deze Algemene Voorwaarden, ook met betrekking tot later te sluiten transacties. Indien My Paperstation deze Algemene Voorwaarden in de toekomst zal wijzigen, zal zij de wederpartij een nieuw exemplaar van de Algemene Voorwaarden ter hand stellen en zal zij de gewijzigde Algemene Voorwaarden op haar website publiceren. Desgewenst kan de wederpartij My Paperstation verzoeken om een afschrift van de (eventueel ook: oude) Algemene Voorwaarden toe te zenden. My Paperstation zal binnen een redelijke termijn aan dit redelijke verzoek voldoen.

1.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk en geldig indien en voor zover deze afwijzingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden in een niet specifiek op de rechtsbetrekking toegesneden overeenkomst (zoals een algemene voorwaarde) is niet geldig.

1.5 Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, zijn deze slechts geldig voor zover geen strijdigheid bestaat met deze Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid of onduidelijkheid, gelden deze Algemene Voorwaarden.

1.6 Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, omvat dit mede communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.7 Indien en voor zover een bepaling of onderdeel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing is, niet rechtsgeldig is of op andere wijze niet kan worden ingeroepen, laat dit de toepassing en geldigheid van de overige bepalingen onverlet. My Paperstation en de wederpartij komen hierbij overeen dat de bepalingen die niet kunnen worden ingeroepen zullen worden vervangen door bepalingen die binnen wettelijke grenzen zijn toegestaan en tevens zo dicht mogelijk bij de strekking en betekenis van de oorspronkelijke bepalingen in de buurt komen.

2 OVEREENKOMSTEN
2.1 Overeenkomsten tussen My Paperstation en de wederpartij komen tot stand door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst, een telefonische opdracht van de wederpartij en/of door het aanvangen met uitvoeringshandelingen door My Paperstation, voor zover de wederpartij dusdanige uitlatingen heeft gedaan dat My Paperstation er gerechtvaardigd van uit mocht gaan dat een overeenkomst tot stand was gekomen of indien de wederpartij heeft nagelaten om uitlatingen te doen waardoor niet duidelijk is geworden dat geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.2 Aanvullingen of aanpassingen op deze Algemene Voorwaarden door de wederpartij worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door My Paperstation. Indien My Paperstation niet instemt met een aanvulling of aanpassing, zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort en ongewijzigd van kracht.

3 AANBIEDINGEN EN/OF OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden en andere indicaties zijn vrijblijvend, tenzij een indicatie een uitdrukkelijke en op de rechtsbetrekking met de wederpartij toegesneden termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2 De door My Paperstation gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en overige bijkomende kosten. Overige bijkomende kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. De (mogelijke) bijkomende kosten zullen zo veel mogelijk op de aanbieding worden vermeld.

3.3 Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Aan voornoemde kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij My Paperstation en de wederpartij in een specifiek geval uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.4 De in artikel 3.3 genoemde monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen blijven te allen tijde eigendom van My Paperstation, tenzij My Paperstation en haar wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voornoemde zaken dienen op eerste verzoek van My Paperstation te worden geretourneerd. De zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van My Paperstation niet (i) worden vermenigvuldigd; (ii) aan derden ter inzage worden gegeven; (iii) worden vervreemd; of (iv) op enigerlei andere wijze worden gereproduceerd of verspreid.

3.5 Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in bijvoorbeeld lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, is My Paperstation gerechtigd de verhogingen aan haar wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door My Paperstation en/of haar toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is My Paperstation gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan haar wederpartij in rekening te brengen.

3.6 My Paperstation betracht uiterste zorgvuldigheid in haar aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. Desondanks kan het zich voordoen dat een aanbieding, offerte of overeenkomst een druk- of typefout bevat. Voor zover de fout een kennelijke verschrijving betreft, kan de wederpartij My Paperstation niet aan deze fout houden, ook indien reeds een overeenkomst tot stand is gekomen. Voor zover de fout niet direct kenbaar is, heeft My Paperstation het recht om deze fout tot het moment van het sluiten van een overeenkomst te herstellen, niettegenstaande de situatie waarin zij de wederpartij reeds een aanbieding met een op de wederpartij toegesneden termijn heeft gedaan, in overeenstemming met artikel 3.1.My Paperstation zal de wederpartij op de hoogte stellen van de fout en een aangepaste aanbieding doen, dan wel de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden, voor zover de wederpartij de overeenkomst niet wenst voort te zetten na aanpassing van de kennelijke verschrijving.

4 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
4.1 Tenzij op voorhand schriftelijk anders overeengekomen of anders aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, kunnen door My Paperstation of door de wederpartij opgegeven termijnen waarbinnen de zaken zullen worden geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn. Indien My Paperstation haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient zij, nadat My Paperstation en de wederpartij het in artikel 5.4 bedoelde overleg hebben gevoerd, daarvoor door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.2 Bij levering in gedeelten wordt elke levering of elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan My Paperstation naar haar eigen inzicht per transactie worden gefactureerd.

4.3 Tenzij op voorhand schriftelijk anders overeengekomen, gaat het risico betreffende de zaken over op de wederpartij op het moment van levering. Als moment van levering wordt voor dit artikel 4.3het moment van aanbieding aan de wederpartij beschouwd.

4.4 Tenzij op voorhand schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt het transport (de verzending) van de zaken op een door My Paperstation te bepalen wijze. Onder het franco leveringsbedrag geschiedt het transport voor rekening en risico van de wederpartij. Boven het franco leveringsbedrag geschiedt het transport voor rekening en risico van My Paperstation. In beide gevallen is My Paperstation niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport.

4.5 Indien het niet mogelijk is of blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt My Paperstation zich het recht voor om de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan (bij zichzelf of bij een door haar aan te wijzen derde). My Paperstation stelt de wederpartij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij, voor zover geen sprake is van een fatale termijn, tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij My Paperstation in staat moet stellen de zaken te leveren, welke levering zal geschieden voor rekening van de wederpartij.

4.6 Indien de wederpartij ook na verloop van de in artikel 4.5 gestelde redelijke termijn in gebreke blijft, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag, in verzuim en heeft My Paperstation het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.7 Het in artikel 4.5 en 4.6 bepaalde bevrijdt de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder het voldoen van de verschuldigde prijs, alsmede de bijkomende kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, kosten voor transport, opslag en administratie aan de zijde van My Paperstation. Niettegenstaande het voorgaande kan My Paperstation, indien de omstandigheden daar naar haar eigen inzicht aanleiding toe geven, een allesomvattend voorstel tot schadevergoeding doen. De wederpartij zal het alsdan te bepalen redelijke bedrag ter voldoening van de schade en kosten moeten voldoen ter kwijting van zijn verplichtingen, zonder dat hij het recht zal hebben om enige zaak te ontvangen. Bij de bepaling van het schadebedrag zal het negatieve en het positieve contractsbelang van My Paperstation worden meegenomen.

4.8 In aanvulling op de hierna in artikel 8 opgenomen bepalingen met betrekking tot betaling, is My Paperstation bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij, naar eigen inzicht, vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens zij tot levering over zal gaan. Dit artikel 4.8 kan door My Paperstation eveneens worden ingeroepen indien My Paperstation en de wederpartij reeds eerder overeenkomsten hebben gesloten waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn.

5 VOORTGANG LEVERING
5.1 My Paperstation kan niet eerder gehouden worden om met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn gekomen en zij, in overeenstemming met artikel 8, de overeengekomen betaling(en) heeft ontvangen (voor zover van toepassing). Indien door deze bepaling vertraging in de levering ontstaat, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij. My Paperstation zal in een dergelijk geval de leveringsdatum naar evenredigheid bijstellen.

5.2 Indien de levering door een of meerdere oorzaken buiten de schuld van My Paperstation niet normaal, zonder onderbreking of zonder aanvullende kosten te maken kan geschieden, is My Paperstation gerechtigd de aanvullende kosten op de wederpartij te verhalen.

5.3 Alle onkosten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door My Paperstation worden gemaakt op verzoek van de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.4 Indien de levering door My Paperstation vertraging oploopt vanwege een oorzaak die voor haar risico dient te komen, zal My Paperstation de wederpartij hier binnen een redelijke termijn van op de hoogte stellen. Partijen komen hierbij overeen dat zij in redelijkheid een aangepaste leveringstermijn zullen bespreken. Voor zover My Paperstation en haar wederpartij hierbij geen overeenstemming bereiken, geldt het in artikel 4.1 bepaalde.

6 ONTVANGST, RECLAMATIES EN RETOUR
6.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief dan wel de pakbon en onmiddellijk ter kennis van My Paperstation te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij My Paperstation binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan My Paperstation.

6.2 Overige reclamaties dienen per aangetekend schrijven binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de zaken, of binnen 8 kalenderdagen nadat de wederpartij het gebrek in redelijkheid heeft kunnen ontdekken, aan My Paperstation te worden gemeld, onder vermelding van de reden.

6.3 Indien bovengemelde reclamaties niet binnen de daar bedoelde termijnen aan My Paperstation kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

6.4 De zaken worden in de bij My Paperstation voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake van bijvoorbeeld opgegeven maten, gewichten, aantallen of kleuren (van zaak of verpakking) gelden niet als tekortkoming aan de zijde van My Paperstation.

6.5 Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclamaties geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof of grondstoffen waaruit de zaak is vervaardigd.

6.6 Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, tot het moment dat de reclamatie formeel door My Paperstation is goedgekeurd.

6.7 My Paperstation dient in staat te worden gesteld een klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar een klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt dit slechts voor rekening en risico van My Paperstation indien zij daarmee vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

6.8 Een retourzending geschiedt in alle gevallen op een door My Paperstation te bepalen wijze. Bij een retourzending dient de zaak in de originele verpakking te worden teruggezonden. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Indien My Paperstation de reclamatie gegrond verklaart, zal zij de kosten voor retourzending dragen (met dien verstande dat de wederpartij de kosten voor de oorspronkelijke zending blijft dragen en dat deze kosten gelijk zijn: My Paperstation draagt in geval van terechte reclamatie maximaal de kosten van één transport).

6.9 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd zijn geraakt of zijn overgepakt, vervalt het recht op reclamatie.

6.10 In geval van terechte reclamaties zal My Paperstation de betalingen die door de wederpartij ter zake van de zaken en de kosten van retourzending reeds zijn voldaan, binnen een redelijke termijn restitueren, door terugstorting van enig bedrag op de bankrekening waarvan de betaling is gedaan. Voor vergoeding van de retourzending dient de wederpartij My Paperstation een factuur te sturen ter hoogte van de daadwerkelijke kosten van retourzending, tezamen met het bewijs van deze kosten. Eventuele schade zal worden afgewikkeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.

7 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
7.1 My Paperstation kwijt zich van haar taken zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van My Paperstation, dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.

7.2 Onverminderd het in dit artikel 7 bepaalde, is de aansprakelijkheid van My Paperstation - uit welke hoofde ook - beperkt tot maximaal éénmaal het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken dan wel de verrichte werkzaamheden op grond van de desbetreffende overeenkomst.

7.3 Onverminderd het in artikel 7.2 bepaalde, is My Paperstation nimmer gehouden tot het voldoen van een schadevergoeding.

7.4 My Paperstation staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken. De feitelijke levensduur van de zaken kan evenwel niet worden gegarandeerd.

7.5 Voor zover zich bij of in de zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken aanwezig zijn die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht My Paperstation zich die zaken - volledig naar haar inzicht - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. De wederpartij dient My Paperstation zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te informeren over de fout, de onvolkomenheid of het gebrek.

7.6 De door My Paperstation geleverde zaken die door een fabrikant van een garantie voorzien zijn, zal deze garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden, mits toegestaan volgens de oorspronkelijke garantie van de fabrikant.

7.7 De wederpartij verliest diens rechten jegens My Paperstation, is aansprakelijk voor alle schade die mogelijk bij derden is ontstaan en vrijwaart My Paperstation tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

7.7.1 voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van My Paperstation strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij; of

7.7.2 voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers en wat dies meer zij die door of namens de wederpartij aan My Paperstation zijn verschaft en/of voorgeschreven.

7.8 In alle gevallen is de termijn waarbinnen My Paperstation tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden te rekenen vanaf de dag vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

8 FACTUUR EN BETALING
8.1 Tenzij op voorhand schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voorafgaand aan de verzending dan wel levering plaats te vinden, indien het de eerste keer betreft dat My Paperstation met de wederpartij een overeenkomst sluit, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De betaling dient overeenkomstig de betaalinstructies van My Paperstation plaats te vinden.

8.2 Indien My Paperstation reeds eerder overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing zijn, met de wederpartij heeft gesloten, dient betaling plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen nadat de factuur is verzonden, tenzij partijen op voorhand schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen. My Paperstation verstuurt haar facturen digitaal, via een e-mail met daarin de factuur als pdf bijlage, naar het e-mailadres opgegeven door de wederpartij. De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid van het e-mailadres en zal een eventuele wijziging doorgeven aan My Paperstation.

8.3 Indien een wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is My Paperstation bevoegd om, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de 31ste kalenderdag nadat de datum van de factuur tot en met de dag van algehele voldoening.

8.4 Indien een wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is My Paperstation bevoegd de nakoming van haar jegens deze wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van verzuim indien My Paperstation het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

8.5 Betalingen door de wederpartij strekken steeds ter afdoening van eerst alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.6 Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op My Paperstation heeft, dan wel voorzienbaar zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van zijn recht om deze vordering te verrekenen met de vordering van My Paperstation op hem. Dit afstand van recht op verrekening, geldt eveneens indien aan de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling is verleend en/of indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert.

8.7 Ter discretie van My Paperstation kan zij omstandigheden zoals genoemd in dit artikel 8, of in omstandigheden die daarmee overeenstemmen, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot (aanvullende) schadevergoeding.

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 My Paperstation behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde en te leveren zaken voor tot op het moment waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit hoofde van welke overeenkomst dan ook jegens My Paperstation heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van onder meer de prijs voor de zaken, vermeerderd met eventuele vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake van bijkomende kosten en, voor zover van toepassing, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

9.2 De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

9.3 Indien My Paperstation een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake van de zaken gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van My Paperstation om vergoeding van schade, gederfde winst en bijkomende kosten (waaronder ook rente) te vorderen. My Paperstation dan wel een door My Paperstation aangewezen derde komt het recht toe zich toegang te verschaffen tot de goederen teneinde deze desgewenst zelf terug te (doen) halen en de wederpartij verbindt zich zo nodig op eerste verzoek van of namens My Paperstation alle medewerking te verlenen om het terughalen van de zaken te faciliteren.

9.4 De wederpartij is verplicht My Paperstation zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk te informeren over de omstandigheid dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel 9 een eigendomsvoorbehoud rust.

10 BEZWAREN GELEVERDE GOEDEREN
10.1 Gelet op artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, stemt de wederpartij ermee in dat hij, tot op het tijdstip waarop hij volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens My Paperstation heeft voldaan, niet bevoegd is om geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of om hier een bezitloos pandrecht op te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen. Indien de wederpartij een van voornoemde handelingen zou verrichten, wordt dit aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan zijn zijde. My Paperstation kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, gederfde winst en bijkomende kosten (waaronder ook rente).

11 FAILLISSEMENT EN BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID
11.1 Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde wordt de overeenkomst tussen My Paperstation en de wederpartij ontbonden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, op het eerste moment waarop de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in een staat van (voorlopige) surseance van betaling verkeert, haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen van zijn vermogen verliest, tenzij de bewindvoerder of de curator de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

12 OVERMACHT
12.1 In het geval waarin nakoming van datgene waartoe My Paperstation krachtens de met wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet-toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van My Paperstation, en/of aan de zijde My Paperstation voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van My Paperstation, is My Paperstation gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens My Paperstation tot aan dat moment te voldoen.

12.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen; een en ander ongeacht of de niet-nakoming of de niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij My Paperstation, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

13 ONTBINDING, ANNULERING EN/OF OPZEGGING
13.1 Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten, doet de wederpartij af van zijn recht om de overeenkomst met My Paperstation te ontbinden of te vernietigen.

14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
14.1 De door My Paperstation geproduceerde en verkochte zaken, alsmede haar reclamatie- en promotie-uitingen en/of enige andere zaken (zoals modellen) kunnen zijn voorzien van merknamen en beeldmerken. De wederpartij dient zich ervan te verzekeren of dit het geval is.

14.2 Partijen komen overeen en stellen vast dat overtreding van de vigerende merkenwetgeving ten aanzien van door My Paperstation geleverde zaken, of enige andere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van My Paperstation, een ernstige tekortkoming aan de zijde van de wederpartij oplevert die het beëindigen van de handelsrelatie en het opzeggen dan wel ontbinden van nog niet afgeronde overeenkomsten rechtvaardigt, onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij om alle schade als gevolg van dit tekortschieten te vergoeden.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
15.1 Op de tussen My Paperstation en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien of geschillen die hier op enigerlei wijze (direct of indirect) verband mee houden, worden naar Nederlands recht beslecht.

15.2 In afwijking van het bepaalde artikel 15.1 zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land van bestemming van de zaken gunstiger is voor My Paperstation dan het Nederlands recht, door dat recht worden beheerst.

15.3 Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Amsterdam.

15.4 Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is My Paperstation gerechtigd te handelen conform het bepaalde in artikel 15.3 of, volledig naar haar discretie, een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land waar de wederpartij gevestigd is.

15.5 Het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (het Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

16 OVERIGE EN AFSLUITENDE BEPALINGEN
16.1 Naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen als "Algemene Voorwaarden 22-12-2019".

16.2 Eerdere of latere wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden werken niet door in de transactie waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 mypaperstation | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel